تاریخ را مطالعه کنید نه آن که دائم اشتباهات را رقم بزنید ، به بهانه گزارش دویست صفحه ای عفو بین الملل درباره کشتارهای ۶۷

 

 

مژگان بیاتی 

 

 

گزارش دویست صفحه ای عفو بین الملل درباره کشتارهای ۶۷

فصل جدیدی از کنش سازمانهای حقوق بشری علیه نظام ایران است

در این گزارش دویست صفحه ای از کلیه سفرا و مقامات و مسئولینی که

در کشف حقیقت خلل ایجاد کرده اند

مورد باز خواست قرار گیرند

و در دادگاههای صالحه متهمند

و باید توضیح دهند برای چه این جنایت را پنهان کرده اند

نا پدید کردن قهری مصداق جنایت علیه بشریت است

که نظام ایران در طی سی سال اخیر بارها بدین جنایت دست زده است

دادگاه های اری، یانه سه دقیقه ای بدون طی مراحل قضایی قانونی

مصداق دادگاه های فراقانونی

و این هم ازمصادیق جنایت علیه بشریت است

اعدام های دسته جمعی، و گور های دسته جمعی

و ممانعت ازسوگواری جهت اعدامیان هم

شکنجه دائمی علیه خانواده قربانیان محسوب می شود

گزارش دویست صفحه ای عفو بین الملل

در عین حال سازمان ملل و رهبران جهان را

که تاکنون در برابر این اعمال نظام ایرا ن جهت منافع خود مدارا پیشه کرده اند

ازمشارکت در این جنایت علیه ملت ایرا ن مبرا ندانست

هر چند دعاوی حقوق بشری ضمانت اجرایی ندارد

ولی در صورت اثبات جنایت علیه بشریت

شورای امنیت سازمان ملل می تواند علیه ان نظام جنایت کار

به منشور شورای امنیت جهت حمله بدان کشور اقدام نماید

وعاملان و امران جنایتکار را

در دادگاه جنایت علیه بشریت محاکمه کند

نمونه این اقدام شورای امنیت در مورد رهبران جنگهای بالکان وعراق تا کنون انجام شده است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

✍️ دیدگاه شما 🙏