کودک فروشی گسترده در کشور به دلیل فقر

 

 

مهرداد شاکری

 

فقر مطلق اثرات مخرب روحی و روانی و جسمی بر افراد و به دنبال آن در سطح جامعه دارد

پدر و مادری که نتواند شکم فرزند خود را سیر کند

و شخصیتش به وی اجازه تن فروشی یا تکدی گری هم نمی دهد

با یک دوراهی سخت در زندگی مواجه میشود

یا شاهد مرگ دردانه اش بر اثر گرسنگی و نداری باشد

یا یکی از آنان را برای زنده ماندن بقیه خانواده به خانواده های متمول و پولدار و بدون فرزند بفروشد

راه دوم از نظر آنان منطقی تر به نظر می رسد

در حالی که خانواده های بسیاری در صف انتظار برای سرپرستی کودکان بی سرپرست به سر می برند

و موانع قانونی و حقوقی گاه سد راهشان میشود

این روزها با ازدیاد فقر در کشور در حاشیه شهرهای بزرگ

به دنبال خانواده هایی هستند که حاضرند فرزندان خود را

در ازای دریافت حداکثر ۵ تا ۱۰ ملیون تومان به آنان بفروشند

فروش فرزند بخاطر فقر و نداری

دارد به یک فاجعه در کشور تبدیل میشود

دیگر فروش اعضای بدن هم افاقه نمی کند

مجبوری از سر نداری پاره جگرت را به حراج بگذاری

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

✍️ دیدگاه شما 🙏