هم احمدی نژاد هم روحانی به امر رهبرمردم را قربانی کردند آقای ضرغامی لطفا نسخه اشتباه ندهید

مهرداد شاکری

عزت الله ضرغامی رییس سابق صدا و سیما و یکی از اصولگرایان و تئوریسین های اصولگراها و از نردیکان به

سپاه و بیت رهبر ایران در یک توئیت با مضمون ذیل خواهان بازگشت شرایط اقتصادی کشور به سال ۹۲ شده

است

عزت الله ضرغامی:
افکار عمومی خواهان بازگشت به شرایط اقتصادی سال۹۲است
نه حق مسلم مردم(انرژی هسته‌ای)حفظ شدونه چرخ زندگی آنان چرخید

روی سخنم با آقای ضرغامی و همه آنانی است که قصد دارند از آب گل آلود ماهی بگیرند و نسخه اشتباه بدست

مردم بدهند

احمدی نژاد و روحانی هر دو با راهکارهای غلط اقتصادی و بدون پشتوانه واقعی روزبروز سفره مردم را

کوچکتر و کوچکتر کردند

هر دو فقط اوامر بیت رهبر ایران را اجرا کردند

سیاست های اقتصادی بسته و اقتصاد ریاضتی و قطع ارتباط با دنیا و شرایط را برای تحریم آماده کردن اوج هنر

این دو رئیس جمهور بود

مردم ایران و ایران قربانی اوامر رهبر ایران شدند و می شوند

لطفا فکری به حال فهم درست و صحیح رهبر ایران از شرایط منطقه و جهان بکنید

هر چه بر سر مردم آوردید کافی است

تا دیر نشده به فکر یک راه حل درست و واقعی باشید

با نسخه های اشتباه و غلطی که داده اید خیلی ها با خاک یکسان شده اند

نگام ، ناگفته های ایران ما 

✍️ دیدگاه شما 🙏