آنگریت کرامپ کارنباور به عنوان رهبر جدید حزب دموکرات مسیحی انتخاب شد

نگام ، بین الملل _ آنگریت کرامپ کارنباور به عنوان رهبر جدید حزب حاکم دموکرات مسیحی و جانشین آنگلامرکل، صدراعظم آلمان انتخاب شد. خانم کرامپ کارنباور با اختلاف رای کمی رقیب خود فردریک مرز را که از منتقدان خانم مرکل است، شکست داد.

به گزارش بی بی سی فارسی _ خانم مرکل برغم کناره گیری از رهبری حزب دموکرات مسیحی تا دور بعدی انتخابات عمومی همچنان در سمت صدراعظمی باقی می ماند.

✍️ دیدگاه شما 🙏