۴۲سال است از مردم انتقام سخت میگیرید


مهردادشاکری

یک سال از جنایت سپاه علیه هواپیمای مسافری ۷۵۲اوکراین گذشت
یک سال پیش سپاه با شلیک عامدانه دوموشک
۱۷۶جان بی گناه را برفراز آسمان تهران از عزیزانشان گرفت
یک سال پیش فاجعه ای رقم خورد که ننگش تا ابد بر پیشانی سپاه و نظام خواهد ماند
اما این اولین انتقام سخت سپاه و نظام از مردم نبود
آنان سال ۶۷ در خاوران، ۷۶در قتلهای زنجیره ای ، کوی دانشگاه ،اعتراضات ۸۸ ،آبان ۹۶ ، آبان ۹۸ و بی شمار روز دیگر و بی شمار لوکیشن دیگر مثل اعدام های هر روزه اشان در تمام این سالها ،از مردم انتقام سخت گرفته اند
اینان کشتن و نابود کردن برایشان از نماز شب واجب تر است
اینان می کشند تا به حیات ننگینشان ادامه دهند
اما خون این کشته شدگان بی گناه
بزودی دامن جنایتکاران را خواهد گرفت