آزادی نزار زکا اولین نرمش خامنه ای

مهرداد شاکری نزار زکا شهروند لبنانی امریکایی که ۴ سال قبل و به اتهام جاسوسی برای امریکا در ایران بازداشت

ادامه مطلب...