بیش از ۸۰ وب سایت دولتی ایالات متحده آمریکا ناامن و یا به طور کامل غیر قابل دسترسی است .

نگام ، علم و تکنولوژی _ بیش از ۸۰ وب سایت دولتی ایالات متحده آمریکا ناامن و یا به طور

ادامه مطلب...