چرا سپنتا نیکنام تایید صلاحیت شد؟

راه سبز امید درست یک روز پس از تصویب قانون آپارتاید قومی و مذهبی در اسراییل صلاحیت اقای نیکنام که

ادامه مطلب...

آپارتاید از اسرائیل تا ایران

راه سبز امید آپارتاید یعنی برخورد تبعیض آمیز یک دولت بین شهروندان یک کشور بر حسب نژاد و رنگ پوست

ادامه مطلب...