کورش کبیر، و معجزه ای دیگر از قرآن کریم / احمد شمّاع زاده

  کورش بزرگ، و هماوردی دیگر از قرآن سترگ (کورش کبیر، و معجزه ای دیگر از قرآن کریم) یا اعجازهای

ادامه مطلب...

احوال سیاسی امروز ما در قرآن / احمد شمّاع زاده

  افمن زین له سوء عمله فرءاه حسناً فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء فلا تذهب نفسک

ادامه مطلب...