نه اراذل هستم نه اوباش، من یک هنرمندم / خالکوبی ساعت مرگ برای یادآوری درد‌های سرطان

نگام، حوادث – ادعا می‌کند نه اراذل است و نه اوباش بلکه هنرمند است و در میان نفراتی که در

ادامه مطلب...