شعر سیاسی : نان و موز / افشین علاء

گشت نامیزان، ترازوها به طرز بی حساب بر تراز اقتصاد افتاد لرز بی حساب جیب ما تنگ است لابد! چون

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : در دایره ی عدل / افشین علاء

ای قاضی اگر عادلی و یار بهشتی اعمال خود آمیز به افکار بهشتی تا دهر به ما غبطه خورد، خامه

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : کشورم، ایران / افشین علاء

کشورم رودی است از چرخ معلق ریخته مثل گیسویی که بر آن یاس و زنبق ریخته در خیابانش قدم بگذار

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : عریضه ای به مقامات / افشین علاء

اساس ملک ندارد دوام بی مردم که نظم می دهد از کف، نظام، بی مردم به توده ها و به

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : سیاستمدار و پزشک/ افشین علاء

پزشک، نسخه ی خود را نوشت با لبخند برای مرد سیاستمدار دولتمند مریض چون که غنی بود و نامدار و

ادامه مطلب...