شعر سیاسی : این وقت شب حالا کجا ؟ با زیرشلواری / رحیم رسولی

  زیر شلواری یادش بخیر آن روزها با زیرشلواری می رفت آدم هر کجا با زیرشلواری از بوق سگ تا

ادامه مطلب...