بازداشت فعالان سیاسی در ایالت خودمختار مشهد

گروهی از فعالان مدنی و اجتماعی که برای همراهی و همدلی با جانباز آزاده دکتر کمال جعفری یزدی به مشهد

ادامه مطلب...