گفتگوی نگام با ابراهیم ملکی ، فعال سیاسی : این شرایط و سرنوشت برای مشایی و دیگران دور از انتظار نبود / درحکومت استبدادی هیچ کس حتی نزدیکترین افراد به حکومت در امان نبوده و نیستند/ در حکومت مطلقه و فوق قانون همه مجرمند مگر اینکه بردگی و بندگی خود را ثابت کنند

  نگام ؛ حسن مقیمی _ مشایی در پیشگاه دادگاه مردم ایران و به جرم مباشرت در به خاک و

ادامه مطلب...