نامه مریم اکبری منفرد به سفرای بازدید کننده از اوین؛ به قهقرا رفتن انسان و انسانیت را با چشم های خویش شاهد بودم

نگام، حقوق بشر – مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محبوس در بند نسوان (زنان) زندان اوین، در نامه ای خطاب

ادامه مطلب...

به جای مرخصی نوروزی، انتقال ۴ زندانی زن به سلولهای انفرادی بند ۲۴۱ اوین

نگام، حقوق بشر – طاهره ریاحی، معصومه ضیاء، مهسا رجعتی و مهرک کریم پور، چهار کنشگر مدنی زندانی، روز گذشته

ادامه مطلب...

محرومیت مریم اکبری منفرد از درمان در بند زنان زندان اوین

نگام، حقوق بشر – مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی در بند نسوان (زنان) زندان اوین، علیرغم بیماری، از رسیدگی پزشکی

ادامه مطلب...