ترامپ از نیروهایش در عراق سان دید تکه های پازل جنگ در حال تکمیل

    مهرداد شاکری      در ویژه های قبل و در طی چند ماه گذشته و به کرار تحرکات

ادامه مطلب...