⏯ گفتگوی نگام با جهانگیر شادانلو، فعال سیاسی: برگزاری انتخابات در ایران زیر سایه رهبری و ولایت فقیه، خارج از هرگونه اصول دموکراسی است

ادامه مطلب...

گفتگوی نگام با جهانگیر شادانلو، فعال سیاسی «بخش دوم» : برگزاری انتخابات در ایران زیر سایه رهبری و ولایت فقیه، خارج از هرگونه اصول دموکراسی است

نگام، گفتگو –  با آقای جهانگیر شادانلو، فعال سیاسی مقیم فرانسه همکلام شدیم تا کمی در مورد انتخابات در ایران

ادامه مطلب...

گفتگوی نگام با جهانگیر شادانلو، فعال سیاسی «بخش اول» : برگزاری انتخابات در ایران زیر سایه رهبری و ولایت فقیه، خارج از هرگونه اصول دموکراسی است

نگام، گفتگو –  با آقای جهانگیر شادانلو، فعال سیاسی مقیم فرانسه همکلام شدیم تا کمی در مورد انتخابات در ایران

ادامه مطلب...