برگزاری دادگاه متهمان پرونده گروه “گامو” بدون حضور حبیب ساسانیان

نگام، حقوق بشر – جلسه رسیدگی به اتهامات حبیب ساسانیان که در سی و چهارمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود

ادامه مطلب...

عدم برگزاری دادگاه در بیست و هفتمین روز از اعتصاب غذای حبیب ساسانیان

نگام، حقوق بشر – حبیب ساسانیان، از متهمان پرونده “گروه گامو” که در بیست و هفتمین روز اعتصاب غذای اعتراضی

ادامه مطلب...

چهاردهمین روز اعتصاب غذا حبیب ساسانیان

نگام، حقوق بشر – حبیب ساسانیان شاعر اردبیلی در چهاردهمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود در شرایط نامناسب جسمی در

ادامه مطلب...