شعر سیاسی : شوق آزادی سرانجام از دل مردم پرید ؛ حسرتش هم دفن شد زیر بنای یاد بود / رحیم رسولی

    بنای یادبود   روزگاری بود و روزی ، زیر این سقف کبود هرچه می گشتی کسی غیر از

ادامه مطلب...