گفتگوی سایت نگام با آقای حسن طالبی عضو دفتر سابق تحکیم وحدت و فعال سیاسی از سویس

نگام ، سیاسی _از سری گفتگوهای سایت نگام پیرامون مسائل انتخابات و نتیجه آرا بدست آمده  و همچنین فضای سیاسی

ادامه مطلب...

⏯ گفتگوی سایت نگام با حسن طالبی عضو شورای سابق دفتر تحکیم وحدت و فعال سیاسی از سویس

ادامه مطلب...