موضع تبلیغی درست در برابر ترامپ کدام است؟ / حسین واله

موضع درست ما در برابر گردن کشی های ترامپ باید این باشد: ▪️ما ایرانیان امنیت منطقه و امنیت جریان انرژی

ادامه مطلب...

دیپلماسی پسا توافق

ایران و قدرت‌های جهانی در آستانه توافق بزرگ قرار گرفته‌اند. توافقی که پیامدهای بسیار گسترده در سطح منطقه‌ای و جهانی

ادامه مطلب...