انتقام‌جوییِ‌کینه‌توزانه «یا» جهش به‌سَمت حذف‌کاملِ‌مردمسالاری؟! / حمیدکاری

  ترکیب غیرمردمیِ اعضای بدسابقهٔ «جدیدِ» مجمع‌تشخیص آنچنان انزجارعمومی رابرانگیخت که دیگرابعادِ این حُکم، کمترموردتوجه واقع شد. هیچ‌تردیدی وجودنداردکه اکثریت‌جامعه

ادامه مطلب...

سیدمحمدخاتمی «درپیشگاه ملت» همیشه سربلنداست/ حمیدکاری

سال‌ها تهاجم بی‌وقفه و همه‌جانبه ازسوی آفرینندگان جهل به مُبدعِ نظریهٔ مردم‌سالاریِ دینی، دوهدف بسیارپیچیده را برملا ساخته و موجب

ادامه مطلب...