خامنه ای در پیاده رو مرگ

مهرداد شاکری تاریخ پر است از ظالمان و دیکتاتورهایی که در سال های حکمرانی خود از تمام توان خود برای

ادامه مطلب...