خامنه ای رهبر پرچم ها و پلاکاردها

مهرداد شاکری اگر به همه سفرهای رهبر ایران به استان ها و شهرهای مختلف نگاه کنیم چیزی که بیش از

ادامه مطلب...