خامنه ای و استراتژی ایجاد ناامنی جهانی

مهرداد شاکری رهبر ایران برای فرار از مشکلات متعدد داخلی و منطقه ای و جهانی به جای آنکه اشتباهات گذشته

ادامه مطلب...