شعر سیاسی : خر نشی با گاو طرف شی الاغ / رحیم رسولی

    گفت یکی پیر به فرزند خویش پند شنو تا که بیابی فراغ این همه خوردم به جهان ای

ادامه مطلب...