دختر نصرالله و چرب زبانی برای حاکمیت

مهرداد شاکری در حالی که مردم ایران سال هاست بخاطر حمایت ایران از سیدحسن نصرالله و گروه تروریستی حزب الله

ادامه مطلب...