شعر سیاسی : گرگ ها به میهمانی سگان گلّه می روند ؛ دزد های قافله به ” سرزمین غلّه ” می روند / رحیم رسولی

    حدّ و حدود    بعد فکر می کنم بشر چقدر خسته است بعد فکر می کنم خدا چقدر

ادامه مطلب...