سرای میخچی در یک قدمی نابودی

۶۴ تشکل مردم نهاد استانی و ملی با ارسال نامه ای نسبت به تخریب سرای تاریخی میخچی در شهر رشت

ادامه مطلب...