جمهوری اسلامی در بن بست / رضا وضعی

  سرانجام آن روزی که همه به انتظارش نشسته بودند فرا رسید. جمعه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ رئیس جمهور امریکا آقای

ادامه مطلب...

سرکوب سیستماتیک بهائیان و نقض قانون اساسی

ایدئولوژی که حکومت مشروعیت خود را از آن کسب می‌کند قرائتی است از “اسلام شیعی”. این قرائت مبتنی بر نظریه

ادامه مطلب...

نیمه پنهان سازمان بسیج

با نگاهی به آمار اعضای سازمان بسیج که از طرف موسسه ملی و تحقیقات استراژیک در واشنگتن عنوان شد،اعضای سازمان

ادامه مطلب...

فسادهای مالی در نیروی انتظامی

نگرانی از ورود نظامیان در اقتصاد قبل از ایجاد مشکل برای بخش خصوصی و یا هر نهاد یا عنصر بیرونی

ادامه مطلب...