“زامبی های دنیای واقعی”/ میثم بازیاری

  وقتی از سر چهارراه ها رد میشوم پشت چراغ قرمزها اولین چیزی که توجهم را جلب می کند حضور

ادامه مطلب...