سفیر ترکیه: بین کشور ما و ایران اتحاد زبانی وجود دارد

نگام ، فرهنگ و هنر _ رضا هاکان‌تکین، سفیر ترکیه در ایران با حضور در کتابخانه ملی با اشرف بروجردی

ادامه مطلب...

پیگیری ۷۸ پرونده قضایی در رابطه با کودتای نافرجام ترکیه

نگام ، بین الملل _ سفیر ترکیه در ایران گفت: ۷۸ پرونده قضایی در رابطه با کودتای نافرجام ترکیه در

ادامه مطلب...