شعر سیاسی : قدم بزن سرهنگ / رحیم رسولی

…و با خود اندیشید گرسنگان دیگر به خانه برگشتند دریچه ها بسته چراغ ها خاموش و در خیابان ها پرنده

ادامه مطلب...