شعر سیاسی : قلمبوس / رحیم رسولی

نوشت : گل و با خود اندیشید با گل به استقبال تفنگ می رویم و سربازانش را متقاعد می کنیم

ادامه مطلب...