داستان کهریزک به عنوان یکی از جنایات سعید مرتضوی ، همدستان او را هم هرگز فراموش نکنیم / بخش چهارم

مسعود علیزاده من بعد از چند روز می خواستم بخوابم که در همان لحظه یکی از هم بندان خواهش کرد

ادامه مطلب...

از ماست که بر ماست / مسعود علیزاده

  از ماست که بر ماست. 😠😠 متاسفانه بعضی از سرباز های نیروی انتظامی هیچ بویی از انسانیت نبردند. در

ادامه مطلب...

” قهرمان بی ادعا ” / مسعود علیزاده

حسین نصر اصفهانی یکی از جوانان جنبش سبز است که در سال ۸۸ به همراه ما در زندان کهریزک اسیر

ادامه مطلب...

«من از کهریزک آمده‌ام»

سعید مرتضوی از من پرسید که چرا این زخم‌ها در بدنت هست؟ گفتم: در کهریزک شکنجه شدم، گفت: از کجا معلوم که در کهریزک شکنجه شدی؟ گفتم: این همه شاهد دارم»… مرتضوی گفت: نباید جایی بگی که در کهریزک شکنجه شدی، باید بگی بیرون از کهریزک این اتفاق برات افتاده!

ادامه مطلب...