ناسزا آباد / حسین فرزین

  این جا ناکجا اباد است، در این جا وقاحت حرف اول را می زند. فرومایگی شجاعت است، پستی و

ادامه مطلب...

ناسزا آباد

این جا ناکجا آباد است، در این جا وقاحت حرف اول را می زند. فرومایگی شجاعت است، پستی و پلشتی

ادامه مطلب...