نشانه‌های زوال و دوام حکومت‌ها (قسمت چهارم)

    ✍️ محمد شبیری 🔴نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که بهترین و کم هزینه‌ترین راه برای استمرار حیات

ادامه مطلب...

نشانه‌های زوال و دوام حکومت‌ها (قسمت دوم)

  حکومت پیشا مدرن، با قدرت مطلق فردی و حکومت‌های مدرن با امکان توزیع قدرت) ✍️ محمد شبیری ♻️برخی از

ادامه مطلب...