لزوم پیوند ملی ها و مذهبی ها برای ایجاد وحدت ملی و پیشبرد منافع ملی و تقویت جبهه داخلی در برابر دشمنان خارجی

    راه سبز امید     در میان رهبران عرب شخصیت مرحوم جمال عبدالناصر قابل احترامی است . او

ادامه مطلب...