چرا سپنتا نیکنام تایید صلاحیت شد؟

راه سبز امید درست یک روز پس از تصویب قانون آپارتاید قومی و مذهبی در اسراییل صلاحیت اقای نیکنام که

ادامه مطلب...