گفتگوی نگام با حسن جمشیدی خراسانی / FATF و سنگ اندازی های پیش روی آن از درون حاکمیت

نگام ، حسن مقیمی _ بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال

ادامه مطلب...

گفتگوی نگام با حسن جمشیدی خراسانی / بررسی عملکرد دولت دوازدهم و آینده ی نظام

نگام ، حسن مقیمی _ درباره ارزیابی عمل به وعده های انتخاباتی روحانی در مورد دو موضوع اصلی مورد نظرش

ادامه مطلب...