یاداشت های زندان ، آلبوم عکس / حسین فرزین

  یکی از چیز هایی که در اینجا، بدور از چشم مسئولان و بخصوص روانشناسان متداول است، و صد البته

ادامه مطلب...

یاداشت های زندان ، جاهل موتور عقب؟! / حسین فرزین

واقعا زندان مکان عجیبی است، گاهی چیز های عجیبی می بینی یا مطالب عجیبتری می شنوی، دنیایی است که اگر

ادامه مطلب...

یک انگشت دانه خواب؟!

تنی چند به تعداد زندانیان سلولمان اضافه شده است. دست بر قضا همه سید هستند. سید هادی، سید احمد، سید

ادامه مطلب...