حشدالشعبی زمینه ساز کودتا در ایران

مهرداد شاکری

ورود کمک های مردم عراق توسط حشدالشعبی به خوزستان و آن هم با آن سر و صدا و بوق و کرنا اصلا یک مسئله عادی و سطحی نیست
به نظر می آید ورود این نیروها به خاک ایران حاصل یک برنامه ریزی دقیق باشد
عده ای قصد دارند از این نیروها برای رسیدن به اهداف شومشان استفاده کنند
یک کودتای عجیب و پر از خون و خونریزی در پشت پرده در حال انجام است
حشدالشعبی کودتا در کشور را استارت زد