در یک قدمی بمباران ایران

مهرداد شاکری

تیم تحقیقات امریکا که مسول تحقیقات در مورد حمله به ۴ نفت کش در بندر فجیره فعالیت دارد اعلام نموده شواهد اولیه از دست داشتن ایران در این حمله حکایت دارد
سناریوی برجهای دوقلو در حال تکرار می باشد اما این بار جهت حمله به ایران
امریکا چه با مدرک چه بی مدرک به دنبال حمله نظامی به ایران است
جعل مدرک هم بعید نیست
اما هر چه هست آسمان ایران طی ساعت ها یا روزهای آینده صحنه یک نبرد هوایی و موشک باران مواضع سپاه در خلیج فارس خواهد بود
رژیم جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند بازیگر نخست منطقه باشد
سناریوی پایان عمر این رژیم نوشته شده
تنها یک سازش همه جانبه و تسلیم می تواند معادلات جنگ را به صلح تبدیل کند