دو خط موازی به هم می رسند

حسین ارغوانی

جالب‌ توجه است که ان نظام و این نظام و شاه و شیخ با دو انگیزه متفاوت هر دو به این نتیجه مشترک رسیدند که اسد در سوریه باید در راس هرم قدرت بماند و نباید شکست بخورد. 
شاه برای جلوگیری از تشکیل محور متحد با موسکو (هلال احمر) و شیخ برای تشکیل محور متحد با موسکو (هلال شیعی).
و این از عجایب روزگار ماست‌‌. و این یعنی اینکه خاندان اسد ماهیتی دوگانه و پیچیده دارند و نقطه اتصال شرق و غرب اند درست مانند اسرائیل. 
اینها گاهی متحد با روسیه اند و گاهی متحد با امریکا و گاهی با هر دو. در علم فیزیک هم ذرات ریز ماهیتی دوگانه دارند گاهی خاصیت موجی و گاهی ذره ایی. و این از معماهای علم فیزیک است. چنانکه خاندان اسد هم از معماهای حل نشده عالم سیاست است. 
در علم ریاضی دو خط موازی هیچگاه به هم نمی رسند. اما ریاضی علمی انتزاعی و غیر واقعی و فرضی است‌ و واقعی نیست. ولی در عالم واقع و در علم فیزیک و در عالم سیاست گاهی دو خط موازی به هم می رسند و همدیگر را قطع می کنند. چون خط راست خطی فرضی است و واقعی نیست.