ظلم در حق زندانیان امنیتی وسیاسی

مهرداد شاکری

پورمختار: متهمان امنیتی تا ۲۰ روزحق دسترسی به وکیل را ندارند

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:

🔹بر اساس مصوبه امروز کمیسیون متهمان امنیتی و اقتصادی به بیش از یک میلیارد تومان و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها اعدام و محاربه است تا ۲۰ روز حق دسترسی به وکیل را ندارند.

با تصویب مجلس متهمان جرایم امنیتی و اقتصادی که بهتر است بگوییم متهمان بخت برگشته سیاسی تا ۲۰ روز حق دسترسی به وکیل را ندارند و از اولی ترین حق حقوق بشری در حکومت اسلامی منع شده اند
این اقدام دست بازجوها را برای هرگونه شکنجه و آزار و اذیتی در مورد فعالان سیاسی باز میگذارد
مدعیان دموکراسی اسلامی لطفا در این مورد اظهار نظر کنید


ظلم تا چه حد و تا کی