مانور احمدی نژاد در آزادی

مهرداد شاکری

در حالی که ۸ سال از حصر ظالمانه میر حسین موسوی و خانم رهنورد و آیت الله کروبی میگذرد و این عزیزان در حصر به سر می برند و طبیعی ترین حق آنها که همانا آزادی است از آنها دریغ شده اما در گوشه ای دیگر از تهران فردی که ۸ سال تمام بیشترین لطمات و صدمات را به کشور وارد کرد و خرابی های به جای مانده از دوران وی به صدها سال زمان برای ترمیم نیاز دارد آزادانه هر کار بخواهد میکند و هر چه بخواهد می گوید و هرکجا بخواهد می رود
حضور احمدی نژاد در ورزشگاه آزادی میتواند مانوری باشد برای بازگشت وی به عرصه سیاسی کشور و در راس هرم قدرت
به نظر می آید وی دوباره بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام