مترسکی به نام سپاه

اگر ایران را به یک گندم زار سرسبز و آباد تشبیه کنیم که حشره های موذی بسیاری چشم طمع به محصول این مزرعه دارند و صاحبان مزرعه برای درامان ماندن محصول خود دست به ساخت مترسک های بسیاری زده اند و آن را در جای جای مزرعه قرار داده اند به نقش واقعی سپاه در ایران پی خواهیم برد
سپاه برای حاکمان ایران شبیه همان مترسک است یعنی موجودی خیالی و ترسناک و مخلوق دست حاکمان که ترسناک و مخوف طراحی شده تا کلاغ ها را از مزرعه فراری بدهد اما کلاغ ها فقط مترسک را می بینند و از مغزهای متفکری که این مجسمه ترسناک را ساخته اطلاعی ندارند
ایران مزرعه ای است که صاحبان آن مزرعه خود به شکل انواع آفات در آمده اند و محصول مزرعه را به تاراج می برند و بقیه همه چیز را از چشم مترسک ها می بینند
کاش نگاهمان از مترسک فراتر برود و عمیق تر به مزرعه آفت زده امان نگاه کنیم تا بدرستی این آفات را ببینیم وآنها را ریشه کن نماییم