مقدمات رهبری رییسی در حال تکمیل

مهرداد شاکری

پازل جانشینی ابراهیم رییسی به جای رهبر ایران

روز ب روز در حال تکمیل شدن است

از انتصاب به عنوان ریاست قوه قضاییه

انتخاب شدن به عنوان نائب رییس مجلس خبرگان رهبری

و اظهار شادمانی تندروها و اصولگراها از آن

همه حکایت از آن دارد که ابراهیم رییسی در ماه های آینده

به عنوان جانشین علی خامنه ای معرفی خواهد گردید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام