شعر سیاسی : باد خواهد برد / رحیم رسولی

به فکر پنجره باشی درت را باد خواهد برد اگر در را ببندی پیکرت را باد خواهد برد اگر در

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : «قاطعانه تیم ملی را حمایت می کنیم» / رحیم رسولی

نشنو از نی؛ بشنو از ما چون حکایت می کنیم نشنوی از ما دهانت را عنایت می کنیم! فکر کردی

ادامه مطلب...