تلاش قالیباف برای گسترس امپراتوری خود در مجلس این بار با گماشتن افراد نزدیک به خود در میان نیروهای امنیت سپاه مجلس

محمد باقر قالیباف روز به روز دامنه امپراتوری خود را در جایگاه ریاست مجلس افزایش می دهد.

او با اقدامات نادر و غیر معمول که در گذشته در میان روسای سابق مجلس سابقه نداشته ، تصمیم دارد حرف اول و آخر را در تمام امور و شئون مربوط به قوه مقننه زده و در تمامی لایه های اداری و اجرایی آن ، افراد نزدیک به خود را بگمارد.

شنیده ها حکایت از آن دارد که در راستای همین تصمیم ، محمد باقر قالیباف قصد دارد افراد نزدیک به خود را وارد حلقه نیروهای امنیت سپاه مجلس شورای اسلامی نماید.

✍️ دیدگاه شما 🙏